SZUŠ VLADA URBANA2021-06-09T13:44:06+00:00

SZUŠ VLADA URBANA

Súkromná základná umelecká škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých. Snaženie pedagógov smeruje k vzdelávaniu v umeleckých odboroch, hlavne z oblasti autentickej kultúry.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES ŠKOLY MÁ ZA CIEĽ:

• vychovávať a vzdelávať vo zvolenom umeleckom odbore
• rešpektovať osobitosti každého žiaka, jeho individuálne schopnosti a rozvojový potenciál
• prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám regiónu
• uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie vkusu
• nenásilnými, primeranými prostriedkami vytvárať priestor žiakom na získanie zručností a schopností potrebných pre kvalitnú interpretáciu zvoleného umeleckého odboru
• dbať na racionálne využitie vyučovacieho času a dôsledné vytváranie podmienok pre sústredenú a cieľavedomú prácu v kolektíve

Bližšie informácie: www.szuske.sk